Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży usług spółki pod firmą Termy Rzymskie Sp. z o.o. ul. Dehnelów 2, 41-250 Czeladź, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS:0000031682, o kapitale zakładowym 4.545.500,00 (w pełni opłacony), NIP 634-19-82-645, REGON 273314669. zwaną dalej „Sprzedawcą”, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, który dostępny jest w Internecie pod adresem www.sklep.termyrzymskie.eu, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail sklep@termyrzymskie.eu lub formularz kontaktowy dostępny na stronie www.sklep.termyrzymskie.eu.

II. Składanie zamówień

 1. Kupującym w sklep internetowym sklep.termyrzymskie.eu, zwanym dalej Klientem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej. Stroną dokonującą sprzedaży usług dostępnych w sklep.termyrzymskie.eu jest właściciel sklepu spółka działająca pod firma Termy Rzymskie Sp. z o. o. zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 3. Treść stron internetowych Sklepu oraz inne informacje handlowe zamieszczone na www.sklep.termyrzymskie.eu nie stanową oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i należy je traktować jako zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy świadczenia usług.
 4. Klient może składać zamówienia (oferty zawarcia umowy świadczenia usług) w sklep.termyrzymskie.eu przez 24 godziny na dobę każdego dnia w roku.
 5. Informację handlowe zawarte na stronie www.sklep.termyrzymskie.eu może przeglądać każdy. Zamówienie może złożyć tylko osoba posiadająca konto w sklep.termyrzymskie.eu.
 6. Zamówienie można składać korzystając z formularza zamieszczonego w sklep. termyrzymskie.eu. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta.
 7. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty zamówienia (oferty zawarcia umowy świadczenia usług) i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu. Każde złożone zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną i/lub telefonicznie w ciągu 24 godzin. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny adres e-mail) zostanie ono anulowane.
 8. Przedmiotem umowy świadczenia usług są wszystkie widoczne usługi dostępne na stronie. sklep.termyrzymskie.eu. Niektóre z oferowanych usług mogą być niedostępne w chwili składania oferty, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo przez Sprzedawcę.
 9. Wysłanie zamówienia oznacza oświadczenie Klienta chęci zawarcia z Termy Rzymskie Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług, stosownie do tego co wynika z treści złożonego przez Klienta zamówienia.
 10. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.
 11. Przebieg zamówienia i jego historię, zarejestrowany Klient może śledzić w dziale Historia zamówień po zalogowaniu się do swojego konta.
 12. W przypadku kiedy dana usługa została już sprzedana, a dana oferta nie ma możliwości zrealizowania, kupujący może otrzymać kupon o równowartości zakupionej usługi do wykorzystania na inne usługi.

III. Cena. Formy płatności.

 1. Wszystkie podane przez sklep internetowy ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia.
 2. Wszystkie prezentowane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podawane są podczas składania zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych produktów w ciągu dnia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu. Informacje na podstawie której Klient dokonuje zapłaty za zamówiony towar znajdują się na etapie składania przez Klienta zamówienia – „informacje o zapłacie”, przed wysłaniem potwierdzenia zamówienia. Jeżeli klient dokonuje przedpłaty na konto bankowe sklepu w tytule przelewu zobowiązany jest do wpisania nr zamówienia.

IV. Wysyłka – terminy, sposób i koszty

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej, bądź e-mailowej weryfikacji złożonego przez Klienta zamówienia. W przypadku braku możliwości weryfikacji zamówienia poprzez dane wprowadzone przez Klienta podczas procesu zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia. Potwierdzenie zawiera unikalny numer zamówienia. W celu weryfikacji zamówienia Klient, proszony jest o odesłanie maila do nadawcy wiadomości.
 3. Zamówienia realizowane są w terminie średnio 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania przez Sprzedawcę drogą mailową potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (status: Realizowane).
 4. Wszystkie upominki wysyłane są Pocztą Polską S.A. Czas dostawy wynosi do 2 dni robocze, zgodnie z deklaracją Poczty Polskiej w zakresie dostarczania przesyłek.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości jego skompletowania lub innych przyczyn niezależnych.
 6. W przypadku braku możliwości skompletowania zamówienia w wyżej wymienionym terminie z przyczyn niezależnych od właściciela sklepu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną lub mailową. Ustalany jest dalszy tok postępowania. Klient może:
  a) zrezygnować z całego zamówienia,
  b) zrezygnować z brakującej usługi,
  c) oczekiwać na realizację całego zamówienia w terminie ustalonym ze Sprzedawcą.
 7. Koszt dostawy wskazane są podczas procesu składania zamówienia. Ponadto informacje dotyczące kosztów przesyłki znajdują się w zakładce „Wysyłka i zwroty”.
 8. Zamówiony upominek potwierdzający zakup usługi zostanie dostarczony pod wskazany przez Klienta adres. Miejsce dostawy oraz adresata upoważnionego do odbioru towaru należy określić w odpowiednich polach formularza zamówienia.
 9. Do każdej przesyłki dołączamy paragon lub fakturę VAT zgodnie z dyspozycją Klienta. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT oprócz standardowych danych typu adres e-mail i telefon należy podać nazwę i adres firmy oraz NIP. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoważne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.
   

V. Informacje o promocjach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Aktualne promocje cenowe produktów widoczne są w dziale PROMOCJE.
 2. Zakładając konto w sklepie internetowym i akceptując niniejszy Regulamin klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o ofertach specjalnych, promocjach, a także nowościach oraz na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Anulowanie zamówienia i Odstąpienie od umowy. Reklamacje.

 1. Od dnia złożenia zamówienia, do dnia odbioru przesyłki, Klient ma możliwość jego anulowania, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Sklepie. Klient może także anulować zamówienie poprzez odmowę przyjęcia przesyłki. W tym celu Klient powinien przesłać niezwłocznie odpowiednią informację na adres: sklep@termyrzymskie.eu.
 2. Klient korzystający ze Sklepu, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia zgodnie z art.7 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 3. Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na adres: Termy Rzymskie Sp. z o.o. ul. Dehnelów 2, 41-250 Czeladź , na adres mailowy : k.janus@termyrzymskie.eu, lub za pomocą faxu na nr 32/2901392.
 4. Klientom będącym osobami fizycznymi, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, otrzymana przesyłka zawierająca towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na koszt Klienta. Zwrot towaru przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Klient powinien przesłać oryginały dostarczonych wraz z przesyłką dokumentów w szczególności dowodu wydania. Klient powinien zachować fakturę VAT wystawioną przez Operatora. Po przyjęciu zwrotu towaru, Operator prześle Klientowi fakturę korygującą do ww. faktury VAT. Klient zobowiązany jest podpisać i odesłać Operatorowi kopię faktury korygującej.
 7. Zwracany przez Klienta towar, powinien zostać opakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu co w szczególności zapewnia zwrot przesyłki w oryginalnym opakowaniu.
 8. Zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu lub przekazu przez Sprzedawcę na wskazane przez Klienta konto, jeśli nastąpiła wcześniejsza zapłata za towar. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu zapłaconych kosztów przesyłki.
 9. Termy Rzymskie Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków ciążących na nim, w związku z odstąpieniem od umowy, w szczególności w przypadku zwrotu przesyłki z towarem w stanie zmienionym.
 10. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usługi lub towaru wysyłając stosowne pismo na adres: Termy Rzymskie Sp.z o.o. ul. Dehnelów 2, 41-250 Czeladź. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.
 11. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu lub za następstwa niedostarczenia przesyłki na czas. W takich przypadkach odpowiedzialność spada na Pocztę Polską S.A.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta podczas wypełniania formularza w trakcie procesu zamawiania, przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym o ile Klient wyrazi na to zgodę, dane Klienta przetwarzane są dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Sprzedawcę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności takich jak: przesyłania informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach, ofertach specjalnych, wykorzystywanie danych Klienta w celach prowadzenia programów lojalnościowych jak również weryfikacji jakości oferowanych usług.
 3. W przypadku gdy Klient nie chce otrzymywać newslettera należy przesłać stosowną informację na adres sklep@termyrzymskie.eu.
 4. Dane osobowe Klienta są przekazywane Poczcie Polskiej S.A. lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.
 5. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres: Termy Rzymskie Sp. z o.o. ul. Dehnelów 2, 41-250 Czeladź.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptują zasad określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz Polityce Bezpieczeństwa (zakładka: „Bezpieczeństwo” – w dolnym menu).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.sklep.termyrzymskie.eu. dla wszystkich korzystających ze Sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji lub publikacji tekstu Regulaminu zawierającego zmianę na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.
 4. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług Term Rzymskich sp.z o.o. z wykorzystaniem Sklepu, świadczenie usług Term Rzymskich Sp.z o.o. odbywa się na zasadach określonych w: Regulaminie Term Rzymskich
 5. Sprzedawca pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie sklepu opisy produktów były prawidłowe nie gwarantuje, że nie zawierają błędów lub braków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy, przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia, o kontakt mailowy pod adresem sklep@termyrzymskie.eu.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miały wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: wycofania z oferty poszczególnych produktów, wprowadzania do oferty nowych towarów, przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2011.