Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży usług spółki pod firmą Termy Rzymskie Sp. z o.o. ul. Dehnelów 2, 41-250 Czeladź, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS:0000031682, o kapitale zakładowym 4.545.500,00 (w pełni opłacony), NIP 634-19-82-645, REGON 273314669. zwaną dalej „Sprzedawcą”, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, który dostępny jest w Internecie pod adresem www.sklep.termyrzymskie.eu, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail sklep@termyrzymskie.eu lub formularz kontaktowy dostępny na stronie www.sklep.termyrzymskie.eu.

II. Składanie zamówień

 1. Kupującym w sklep internetowym sklep.termyrzymskie.eu, zwanym dalej Klientem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej. Stroną dokonującą sprzedaży usług dostępnych w sklep.termyrzymskie.eu jest właściciel sklepu spółka działająca pod firma Termy Rzymskie Sp. z o. o. zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 3. Treść stron internetowych Sklepu oraz inne informacje handlowe zamieszczone na www.sklep.termyrzymskie.eu nie stanową oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i należy je traktować jako zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy świadczenia usług.
 4. Klient może składać zamówienia (oferty zawarcia umowy świadczenia usług) w sklep.termyrzymskie.eu przez 24 godziny na dobę każdego dnia w roku.
 5. Informację handlowe zawarte na stronie www.sklep.termyrzymskie.eu może przeglądać każdy. Zamówienie może złożyć tylko osoba posiadająca konto w sklep.termyrzymskie.eu.
 6. Zamówienie można składać korzystając z formularza zamieszczonego w sklep. termyrzymskie.eu. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta.
 7. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty zamówienia (oferty zawarcia umowy świadczenia usług) i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu. Każde złożone zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną i/lub telefonicznie w ciągu 24 godzin. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny adres e-mail) zostanie ono anulowane.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej, bądź e-mailowej weryfikacji złożonego przez Klienta zamówienia. W przypadku braku możliwości weryfikacji zamówienia poprzez dane wprowadzone przez Klienta podczas procesu zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia.
 9. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia. Potwierdzenie zawiera unikalny numer zamówienia. W celu weryfikacji zamówienia Klient, proszony jest o odesłanie maila do nadawcy wiadomości.
 10. Przedmiotem umowy świadczenia usług są wszystkie widoczne usługi dostępne na stronie. sklep.termyrzymskie.eu. Niektóre z oferowanych usług mogą być niedostępne w chwili składania oferty, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo przez Sprzedawcę.
 11. Wysłanie zamówienia oznacza oświadczenie Klienta chęci zawarcia z Termy Rzymskie Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług, stosownie do tego co wynika z treści złożonego przez Klienta zamówienia.
 12. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.
 13. Przebieg zamówienia i jego historię, zarejestrowany Klient może śledzić w dziale Historia zamówień po zalogowaniu się do swojego konta.

III. Cena. Formy płatności.

 1. Wszystkie podane przez sklep internetowy ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia.
 2. Wszystkie prezentowane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podawane są podczas składania zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych produktów w ciągu dnia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu. Informacje na podstawie której Klient dokonuje zapłaty za zamówiony towar znajdują się na etapie składania przez Klienta zamówienia – „informacje o zapłacie”, przed wysłaniem potwierdzenia zamówienia. Jeżeli klient dokonuje przedpłaty na konto bankowe sklepu w tytule przelewu zobowiązany jest do wpisania nr zamówienia.

IV. Wysyłka – terminy, sposób i koszty

 1. Zamówienia realizowane są w terminie średnio 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania przez Sprzedawcę drogą mailową potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (status: Realizowane).
 2. Wszystkie upominki wysyłane są Pocztą Polską S.A. Czas dostawy wynosi do 2 dni robocze, zgodnie z deklaracją Poczty Polskiej w zakresie dostarczania przesyłek.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości jego skompletowania lub innych przyczyn niezależnych.
 4. W przypadku braku możliwości skompletowania zamówienia w wyżej wymienionym terminie z przyczyn niezależnych od właściciela sklepu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną lub mailową. Ustalany jest dalszy tok postępowania. Klient może:
  a) zrezygnować z całego zamówienia,
  b) zrezygnować z brakującej usługi,
  c) oczekiwać na realizację całego zamówienia w terminie ustalonym ze Sprzedawcą.
 5. Koszt dostawy wskazane są podczas procesu składania zamówienia. Ponadto informacje dotyczące kosztów przesyłki znajdują się w zakładce „Wysyłka i zwroty”.
 6. Zamówiony upominek potwierdzający zakup usługi zostanie dostarczony pod wskazany przez Klienta adres. Upominek potwierdzający zakup usługi może być również odebrany przez klienta w recepcji w dniu realizacji usługi.  Miejsce dostawy oraz adresata upoważnionego do odbioru towaru należy określić w odpowiednich polach formularza zamówienia.
 7. Do każdej przesyłki dołączamy paragon lub fakturę VAT zgodnie z dyspozycją Klienta. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT oprócz standardowych danych typu adres e-mail i telefon należy podać nazwę i adres firmy oraz NIP. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoważne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.

 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy, przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia, o kontakt mailowy pod adresem a.placzek@palacsaturna.eu.
   

V. Informacje o promocjach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Aktualne promocje cenowe produktów widoczne są w dziale PROMOCJE.

VI. Anulowanie zamówienia i Odstąpienie od umowy. Reklamacje.

 1. Od dnia złożenia zamówienia, do dnia odbioru przesyłki, Klient ma możliwość jego anulowania, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Sklepie. Klient może także anulować zamówienie poprzez odmowę przyjęcia przesyłki. W tym celu Klient powinien przesłać niezwłocznie odpowiednią informację na adres: sklep@termyrzymskie.eu.
 2. Klient korzystający ze Sklepu, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia .
 3. Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na adres: Termy Rzymskie Sp. z o.o. ul. Dehnelów 2, 41-250 Czeladź , na adres mailowy : a.placzek@palacsaturna.pl, . Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • b) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot towaru przez Konsumenta, na jego koszt, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwracany przez Klienta towar, powinien zostać opakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu co w szczególności zapewnia zwrot przesyłki w oryginalnym opakowaniu.
 7. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu lub przekazu przez Sprzedawcę na wskazane przez Klienta konto, jeśli nastąpiła wcześniejsza zapłata za towar..
 8. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usługi lub towaru wysyłając stosowne pismo na adres: Termy Rzymskie Sp.z o.o. ul. Dehnelów 2, 41-250 Czeladź. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Klient dobrowolnie udostępnia Sprzedawcy dane osobowe w związku z zakupem produktów z oferty sklepu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia dokonania zakupu w sklepie oraz po dokonaniu transakcji do celów ewentualnej wysyłki produktów. W związku w zakupem produktów w Sklepie dane mogą być ponadto przetwarzane w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach prawa oraz w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową kupna-sprzedaży przez okres do wygaśnięcia tych roszczeń. Dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne. Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, uzyskania kopii tych danych, przeniesienia danych, a także prawo do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wniesienia skargi do organu nadzorczego ( o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do założenia Konta oraz do dokonania zakupów w Sklepie.
 5. Klient, posiadający Konto w Sklepie powinien w miarę możliwości niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę każdorazowo o zmianie swoich danych osobowych.
 6. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.
 7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres: Termy Rzymskie Sp. z o.o. ul. Dehnelów 2, 41-250 Czeladź, email, info@palacsatuna.pl

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptują zasad określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz Polityce Bezpieczeństwa (zakładka: „Bezpieczeństwo” – w dolnym menu).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.sklep.termyrzymskie.eu. dla wszystkich korzystających ze Sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji lub publikacji tekstu Regulaminu zawierającego zmianę na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.
 4. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług Term Rzymskich sp.z o.o. z wykorzystaniem Sklepu, świadczenie usług Term Rzymskich Sp.z o.o. odbywa się na zasadach określonych w: Regulaminie Term Rzymskich (http://www.termyrzymskie.pl/pl/termy-rzymskie/regulamin)
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miały wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: wycofania z oferty poszczególnych produktów, wprowadzania do oferty nowych towarów, przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta,  Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.02.2020.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat : Termy Rzymskie Sp. z o.o. ul. Dehnelów 2, 41-250 Czeladź,  email:….

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

 umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)                   …………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)   …………………………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)         …………………………………………………………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

                  …………………………………………………………………………………………….

– Data

                …………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.